Examensarbete om dricksvattnets sammansättning - norrvatten